ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

งานวิจัย ทักษะทางสังคม คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคนประจำเรือ 2563

งานวิจัย การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางน้ำเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย กรณีศึกษา การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เสือชูชีพเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ

งานวิจัย การศึกษาการพัฒนา/แก้ปัญหากองเรือพาณิชย์ไทยที่เดินเรือระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในเวทีพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ

งานวิชาการ การพัฒนาระบบบริหารการควบคุมการจราจรทางน้้า (Management for Vessel Traffic Service)กรณีศึกษาเขตท่าเรือศรีราชา

งานวิชาการ การพัฒนาแผนตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลในเขตท่าเรือศรีราชา (Maritime Emergency Response Plan in Sriracha Port Limit) กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุเรือภัทรมารีน 6 จมลงในเขตท่าเรือศรีราชา

งานวิชาการ แผนการบริหารกองเรือตรวจการณ์ทางทะเลกรมเจ้าท่า กรณีศึกษา การวางแผนบริหารกองเรือตรวจการณ์ทางทะเล เพื่อการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ทางทะเล

งานวิจัย ยุทธศาสตร์ชาติด้านพาณิชยนาวีของไทย กับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

งานวิจัย แนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

TS VISUDSAKORN
TS SAKHONWISAI

เรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี 2 ลำ

MMTC SIMULATOR

เครื่องมือฝึกจำลอง

TRAINING CENTRE        

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านพาณิชยนาวีเป็นไปตามมาตรฐานสากล Seafarers 1978,STCW as amended

MMTC VIDEO

วีดีโอแนะนำ MMTC

FACILITIES AND STUDENT SERVICES

สิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ

MMTC RESEARCH        

แหล่งข้อมูลข่าวสารงานวิชาการ งานวิจัย