แผนผังศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี Map of MMTC

อาคารอำพล ตียาภรณ์

อาคารเรียน 6 ชั้น

อาคารเครื่องมือฝึกจำลอง

อาคารปฏิบัติการเครื่องกล

อาคารเรือเอก บุญเลื่อนซุ่นทรัพย์

อาคารปฏิบัติการเดินเรือ

อาคารพยาบาล

สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์ สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย

อาคารหอพักนักเรียน 1และ 2

สนามกีฬา

สระว่ายน้ำ

ท่าเทียบเรือ

อาคารอเนกประสงค์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Laboratory

ห้องปฏิบัติการภาษา English Laboratory

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ Physics Laboratory

ห้องปฏิบัติการเคมี chemical Laboratory

ห้องสมุด Library