กลุ่มวิชาการเดินเรือ

ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

Model Course 7.01 Master and Chief Mate, 2014 edition

Model Course 7.03 Officer in Charge of a Navigational Watch, 2014 Edition

การศึกษา/กิจกรรม นดร.

เรื่อง สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มวิชาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี images/new_icon03.gif 
     คลิก Link สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ basic knowledge risk of collision