การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมรายงานการลงนามรับทราบ

พน1909-64เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔และลงนามรับทราบ

ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ พ.ศ.2555

ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการปกครอง วินัย และการลงโทษ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ พ.ศ.2556

ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการปกครอง วินัย และการลงโทษ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ พ.ศ.2557(ฉบับที่ 2)

ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ พ.ศ.2557

ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ พ.ศ.2558(ฉบับที่ 2)

ประกาศว่าด้วยสภานักเรียนเดินเรือพาณิชย์

1 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ พ.ศ.2556

2 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560

3 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ พ.ศ.2556

4 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

5 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ พ.ศ.2556

6 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560

7 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556

8 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

9 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556

10 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

11 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการประเมินเทียบรายวิชา

12 เอกสารแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรฝึกอบรม

13 การใช้ระบบมาตรฐานสากลตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสของกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ 3 ลงนามรับทราบประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงตามคู่มือ ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมจัดทำมาตรการหรือแนวทางห้องกันการรับของขวัญหรือรับสินบน

กิจกรรมที่ 18 การดำเนินการแการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 2563

กิจกรรมที่ 19 การดำเนินการแการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 2563

กิจกรรมที่ 29 กิจกรรมจัดประชุมภายในหน่วยงาน ระดับสำนักกองหรือเทียบเท่า

กิจกรรมที่ 29 รายงานประชุมติดตามงาน วันที่ 9 มิย.63

กิจกรรมที่ 30 การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ 30 รายงานการประชุมคณะกรรมการจักทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า

กิจกรรม 31 การจัดทำแผนและปฏิบัติการป้องก้นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ 32 การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรมที่ 32 รายงานประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้ง 1 2563

กิจกรรมที่ 37 กิจกรรมการจัดทำมาตรการหรือแนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ 37 ประกาศเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ

กิจกรรมที่ 37 รายงานการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมที่ 37 แผนดำเนินกิจกรรมสร้างความพึงพอใจของนายจ้างที่รับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน บศ.

ป้ายคู่มือสำหรับการรับสม้ครหลักสูตรฝึกอบรม

คู่มือสำหรับการรับสม้ครหลักสูตรฝึกอบรม

ความร่วมมือในการดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการทุจริต

รายงานผลการจัดโครงการเสริมทักษะเพื่อการ

การดำเนินรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือน มีนาคม 2563

กิจกรรมรับทราบการรับรองตนเองในการขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา

ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง แนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563