การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล

ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการรับทราบนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

คำสั่งกรมเจ้าท่าแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง แนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของกรมเจ้าท่า

ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่องแนวทางการส่งเสริมการใช้ดุลพินิจ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสของกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ 3 ลงนามรับทราบประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงตามคู่มือ ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมจัดทำมาตรการหรือแนวทางห้องกันการรับของขวัญหรือรับสินบน

กิจกรรมที่ 18 การดำเนินการแการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 2563

กิจกรรมที่ 19 การดำเนินการแการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 2563

กิจกรรมที่ 29 กิจกรรมจัดประชุมภายในหน่วยงาน ระดับสำนักกองหรือเทียบเท่า

กิจกรรมที่ 29 รายงานประชุมติดตามงาน วันที่ 9 มิย.63

กิจกรรมที่ 30 การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ 30 รายงานการประชุมคณะกรรมการจักทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า

กิจกรรม 31 การจัดทำแผนและปฏิบัติการป้องก้นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ 32 การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรมที่ 32 รายงานประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้ง 1 2563

กิจกรรมที่ 37 กิจกรรมการจัดทำมาตรการหรือแนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ 37 ประกาศเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ

กิจกรรมที่ 37 รายงานการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมที่ 37 แผนดำเนินกิจกรรมสร้างความพึงพอใจของนายจ้างที่รับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน บศ.

ป้ายคู่มือสำหรับการรับสม้ครหลักสูตรฝึกอบรม

คู่มือสำหรับการรับสม้ครหลักสูตรฝึกอบรม

ความร่วมมือในการดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการทุจริต

รายงานผลการจัดโครงการเสริมทักษะเพื่อการ

การดำเนินรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำเดือน มีนาคม 2563

กิจกรรมรับทราบการรับรองตนเองในการขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา

ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง แนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563