ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2563 เรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน images/new_icon03.gif

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) images/new_icon03.gif

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ของรัฐบาล images/new_icon03.gif

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องการดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม ปีการศึกษา 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล 

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 1 รายงานตัวเข้าหอพักก่อนลงทำการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องมาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับการออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศ เรื่องมาตราการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมของภาคการศึกษาทีี่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใหม่ 2019 (COVID-19) 

ประกาศ การกำหนดโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มฝ่ายภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์มาตรการนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา (กลุ่มวิชาการเดินเรือ) 

ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรม ในส่วนความรับผิดชอบของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาและการสอนชดเชยของรายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2562
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใหม่ 2019
 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลและเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563  

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลและเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563  

ประกาศ เลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศ การจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2) 

ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  

ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการรายงานตัวของ นดร. ที่กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883) 

"วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019" โดย...กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน 

การศึกษา/กิจกรรม นดร.

เรื่อง สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มวิชาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี images/new_icon03.gif 
     คลิก Link สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ basic knowledge risk of collision

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ นดร.

อัปเดตตารางเรียนประจำสัปดาห์ที่ 16 วันที่ 26-31 ต.ค. 2563  images/new_icon03.gif 

อัปเดตตารางเรียนประจำสัปดาห์ที่ 15 วันที่ 19-24 ต.ค. 2563   

อัปเดตตารางเรียนประจำสัปดาห์ที่ 14 วันที่ 12-17 ต.ค. 2563   

รับสมัครงาน