ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์|การศึกษา กิจกรรม นดร.|รับสมัครงาน

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แจ้งกำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)images/new_icon03.gif  

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม 2564 จากระบบ GFMIS  | งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับการศึกษาและฝึกอบรมในชั้นเรียน (On-site) ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แจ้งกำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ ๑ 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2564   

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน 2564 จากระบบ GFMIS  | งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ตารางสอบออนไลน์นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือและหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 จากระบบ GFMIS  | งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (ON-SITE) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) 

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฏาคม 2564 จากระบบ GFMIS  | งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (ON-SITE) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (ON-SITE) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 จากระบบ GFMIS  | งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (ON-SITE) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง การดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จากระบบ GFMIS  | งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รอบปกติ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบปกติ (รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

เรื่อง แนวทางปฏิบัติและข้อมูลการยืมทรัพย์สินทางราชการ |ลงนามรับทราบ  

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน 2564 จากระบบ GFMIS  | งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รุ่น ๑  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รุ่น ๑ (รอบที่ ๒)  

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม 2564 จากระบบ GFMIS  | งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า (รอบที่ ๒)

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตในการสอบแบบออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายาม พ.ศ.๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รายงานตัวเข้าหอพักเพื่อเตรียมตัวลงฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รายงานตัวเข้าหอพักเพื่อเตรียมตัวลงฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๔

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๔

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากระบบ GFMIS  | งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบภาคทฤษฎีในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือและหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล  

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม 2564 จากระบบ GFMIS  | งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ธ.ค. 63)  

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (พ.ย. 63) 

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ต.ค. 63) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่เดินทางมาจากพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด 

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แจ้งกำหนดการให้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รายงานตัวเข้าหอพัก 

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนื่องจากสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๓ 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๓  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๒  

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนื่องจากสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๒ 

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง งดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเนื่องจากสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๑ 

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับการขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล  

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง งดการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าในทุกเทศกาล  

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๑ 

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนื่องจากสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ฉบับที่ ๑ 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมของภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครอาจารย์พิเศษและวิทยากร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง ไม่ให้ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลในฐานะนักเรียนฝึก(Cadet)มาใช้เป็นคุณสมบัติการสมัครสอบดวามรู้ของผู้ทำการในเรือเพื่อขอรับประกาศนียบัตรระดับชั้นลูกเรือของฝ่ายเดินเรือหรือฝ่ายช่างกล 

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2563 เรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) 

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  

เรื่อง การแสดงรายละเอียดประกอบรายการแสดงบัญชีสำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ของรัฐบาล 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องการดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม ปีการศึกษา 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล 

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 1 รายงานตัวเข้าหอพักก่อนลงทำการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องมาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับการออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศ เรื่องมาตราการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมของภาคการศึกษาทีี่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใหม่ 2019 (COVID-19) 

ประกาศ การกำหนดโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มฝ่ายภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์มาตรการนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา (กลุ่มวิชาการเดินเรือ) 

ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรม ในส่วนความรับผิดชอบของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาและการสอนชดเชยของรายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2562
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใหม่ 2019
 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลและเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563  

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลและเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563  

ประกาศ เลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศ การจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2) 

ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  

ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการรายงานตัวของ นดร. ที่กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883) 

"วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019" โดย...กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน 

การศึกษา/กิจกรรม นดร.

เรื่อง สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มวิชาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี images/new_icon03.gif 
     คลิก Link สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ basic knowledge risk of collision

รับสมัครงาน