เครื่องมือฝึกจำลอง Simulator

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้จัดหาเครื่องมือฝึกจำลองประเภทต่างๆ ทางเรือมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้เครื่องมือฝึกในการจำลองสถานการณ์การฝึกต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความชำนาญในการปฎิบัติหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงานจริง

เครื่องมือฝึกจำลอง การเดินเรือ (SHS)

เครื่องมือฝึกจำลอง ห้องเครื่อง (SES)

เครื่องมือฝึกจำลอง ความปลอดภัยและความมั่งคงทางเรือ (SST)

เครื่องมือฝึกจำลอง GOC GMDSS

เครื่องมือฝึกจำลองแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ECDIS

เครื่องมือจำลองการปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกสินค้าเทกอง เรือคอนเทนเนอร์ เรือสินค้าทั่วไป เรือโดยสาร และเรือเฟอรี่ CARGO LOADING

เครื่องมือฝึกจำลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง HIGH VOLTAGE

เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติงานสินค้าเหลวในระวางแบบเต็มรูปแบบ FULL MISSION LIQUID CARGO HANDLING SIMULATOR FMLCHS