การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล Sea Training

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกหลักสูตรที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเปิดให้มีการเรียนการ สอนตามระบบการศึกษา ต้องเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึกของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นการสร้างประสบการณ์ในด้านความรู้และทักษะ ในวิชาชีพทางทะเล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กำหนด โดยมีเส้นทางเดินเรือที่อาจ แตกต่างกันตามเป้าหมายของการฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ในเที่ยวเรือนั้น ๆ และงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งมีเส้นทางการฝึกตามปกติคือ เส้นทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี-เกาะช้าง-สิงคโปร์-สงขลา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกนายต้องเข้ารับการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติทางวิชาการ และวิชาชีพ ซึ่งต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านการฝึกในเที่ยวเรือนั้น ๆโดยระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึกของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์รวมประมาณ 60 วัน แยกตามชั้นปีดังนี้
- ชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 วัน
- ชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 วัน
- ชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 วัน
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เรือที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เรือครู”) มีจำนวน 2 ลำ คือ

TS VISUDSAKORN

ออกแบบโดยบริษัท Dwinger Marine Consult ต่อสร้างโดยบริษัท North Sea Yard ที่เมือง Ringkobing ประเทศ Denmark ภายใต้มาตรฐานของ Lloyd’s Register of Shipping (LR) ใช้งบประมาณ 37.8 ล้านโครเนอร์ (ประมาณ 100 ล้านบาทในขณะนั้น) ทำพิธีปล่อยลงน้้ำเมื้อวันที่ 9 ธันวาคม 2528 โดยชื่อเรือ “วิสูตรสาคร” ได้มาจากราชทินนามท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าคนแรกของไทย ภายในเรือ มีอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ สำหรับฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล กรมเจ้าท่ารับไว้ใช้ราชการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2529

NameM.V.VISUDSAKORN
IMO Number8417467
MMSI567002000
Call SignHSUC
TypeTraining Ship
BuilderNorth Sea Shipyard A/S, Ringkobing Denmark
Year of Build1986
Length Overall61.19 Meters
Breadth Extreme11.00 Meters
Depth6.60 Meters
Gross Tonnage1089 MT
Dead Weight688 MT
Main EngineMAN B&W (6 Cylinders)
B.H.P810 Kilowatts
Full Speed12.5 Knots
Crew28 Persons
Cadet42 Persons


TS SAKHONWISAI

ออกแบบโดยบริษัท IHI Marine Engineering (Singapore) ต่อสร้างโดยบริษัท Italthai Marine (Thailand) ภายใต้ มาตรฐานของ Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) ในวงเงินงบประมาณ 1,112 ล้าน บาท (รวมอาคารเครื่องมือฝึกจำลอง) ใช้เวลาต่อสร้าง 700 วัน สิ้นสุดสัญญาเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ภายในเรือ ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องจำลองการเดินเรือ และอุปกรณ์ที่ใช้ทำการฝึก โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อว่า “สาครวิสัย” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550

NameM.V.SAKORN WISAI
IMO Number9463968
MMSI567348000
Call SignHSB3901
TypeTraining Ship
BuilderItalthai Marine Limited, Samutprakarn Thailand
Year of Build2011
Length Overall90.00 Meters
Breadth Extreme16.80 Meters
Depth9.30 Meters
Gross Tonnage4396 MT
Dead Weight1499 MT
Main EngineMAN B&W (7 Cylinders)
B.H.P3500 Kilowatts
Full Speed15.0 Knots
Crew52 Persons
Cadet200 Persons