ค้นหาข้อมูล  
 
 
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน2561

ประกาศกรมเจ้าท่า
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศกรมเจ้าท่า
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาลคำสั่งกรมเจ้าท่า
เรื่อง แนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ำฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเครื่องพิมพ์ผลฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องปรับอากาศฯ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ จำนวน 472 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบสภาพฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านกันแสงฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโปรแกรม MAIL SERVERฯ
 
  กระดานสนทนา
 เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรฎ.จั ....
 ขอตารางการสอบ ....
 เอกสารที่ต้องส่ง ....
 แนวข้อสอบ ....
 สายวิทย์-คณิต ไม่ได้เรียน รด.สามารถ ....
 จำนวนที่สอบเข้า(สำคัญมากๆเลยครับ) ....
 อยากเรียนที่นี่คับ แต่กลัวสอบไม่ได้ ....
 เกณฑ์คะแนนที่สอบติด ....
 ตาบอดสี ....
 สอบถามเรื่องการสอบคัดเลือก ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
19 Mar ,12:09
19 Mar ,12:08
19 Mar ,12:07
19 Mar ,12:06
19 Mar ,12:05
14 Feb ,14:29
14 Feb ,11:32
14 Feb ,11:31
14 Feb ,11:30
14 Feb ,11:29

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Complain at Marine Department

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
a พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
a ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 1 หน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 4 กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 5 การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 6 อัตราค่าจ้างออกแบบ 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 7 เรื่องที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 8 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

 
 
..................................................................................................................................................................................
Home     About us     News     Knowledge     Contact us     Admin
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail :

Best view at size 1024x768 resolution