ปรัชญา : วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำทุกคนให้เป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ (พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๒)
HOME : คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541)

 


ระบบเครือข่ายไร้สายศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (MMTC Wireless Service)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้จัดหาและพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (MMTC Wireless Service) ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สำหรับอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคนประจำเรือที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยแบ่งผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม และมีขั้นตอนการใช้งานของแต่ละกลุ่มดังนี้