ค้นหาข้อมูล  
 
 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน   โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร   ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่   อำนาจหน้าที่
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A   Q&A
O9 Social Network   Social Network
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี   แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน   รายงานผลแผนดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานการประชุมเพื่อกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   รายงานผลแผนดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560
  รายงานบันทึกประชุมการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560
  รายงานการประชุมการมอบนโยบายของผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
  รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้างาน ครั้งที่ 2
การปฏิบัติงาน
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน   รายการระเบียบปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
การให้บริการ
O14 มาตรฐานการให้บริการ   มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มฝึกอบรม
  มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มบริการการศึกษา
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ปีการศึกษา 2560
  สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ปีการศึกษา 2561 (รอบ 6 เดือน)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   สรุปผลสำรวจความพึงพอใจและข้อมูลย้อนกลับของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2560
O17 E–Service   ระบบบริการการศึกษา สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และเจ้าหน้าที่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายได้และค่าใช้จ่ายรายไตรมาสเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (ณ ไตรมาสที่ 1)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   รายได้และค่าใช้จ่ายรายไตรมาสเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (*อ้างอิงกรมเจ้าท่า)
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (*อ้างอิงกรมเจ้าท่า)
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง วิธีการร้องเรียนและหลักเกณฑ์คุ้มครองผู้ร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ระบบร้องเรียนร้องทุกข์กรมเจ้าท่า
  คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   กระดานสนทนา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรฎ.จัดตั้งสถาบันพาณิชยนาวีไทยฯ
ข้อมูลอื่น ๆ
20/12/61 ผลการดำเนินงาน   กรอบแนวทางการป้องกันการให้และรับสินบนหรือของขวัญ
26/12/61 ผลการดำเนินงาน   หนังสือแสดงเจตนารมณ์ไม่รับสินบนหรือของขวัญในทุกเทศกาล (ตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 911/2561)
1/02/62 ผลการดำเนินงาน   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กรณีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
5/02/62 ผลการดำเนินงาน   ลงนามรับทราบประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล
21/02/62 ผลการดำเนินงาน   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 (1)
8/03/62 ผลการดำเนินงาน   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
14/03/62 ผลการดำเนินงาน   รายงานผลการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15/03/62 ผลการดำเนินงาน   แนวทางการส่งเสริมการลดการใช้ดุลพินิจและการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
18/03/62 ผลการดำเนินงาน   การจัดทำรายงานการขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)
17/04/62 ผลการดำเนินงาน   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
27/06/62 ผลการดำเนินงาน   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 (2)

 


 
 
..................................................................................................................................................................................
Home     About us     News     Knowledge     Contact us     Admin
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail :

Best view at size 1024x768 resolution