หน้าหลัก

 

 
 
ค้นหาข้อมูล  
 
 


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขติดต่อ
ภายใน

    นาย    สัจจา       พันธุวงษ์     พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
209
    นางสาว    ณัฐกฤตา       สุทธิรักษ์     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
111
    นางสาว    ธัญญ์นลิน       โพธิวีระยุทธ     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
129
    นางสาว    ญาธิดา       ป้อมสูง     เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
108
    นาง    พรรณี       ปานรัตน์     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
116
    นาง    นิภา       จันทร์ภิรมย์     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
106
    นาย    สมเกียรติ       ลือชัย     พนักงานขับรถยนต์
401
    นาย    คำจันทร์       สีผาโคตร     พนักงานขับรถยนต์
401
    นาย    ปรเมษฐ       ฟักเขียว     ช่างไม้ชั้น 3
410
    นาย    สมชัย       สมนึกแท่น     นักการภารโรง
-
    นาย    ศิริพงษ์       ลิ้มรัตนธรรม     นักการภารโรง
-
    นาง    สุรี       พุ่มทองสุข     คนงาน
217
    นาง    ณีระเนตร       น้ำนวล     คนงาน
-
    นาย    รุ่งเรือง       บุญจงนุเคราะห์กุล     คนงาน
-
    นาง    สุนิสา       จั่นโต     พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
0
    นาง    รจนา       ชัยศิริ     คนงาน
401
    นาย    ปัญญา       เนาวผล     นักการภารโรง
-
    นาย    ธนะวัฒน์       แตงกระโทก     คนงาน
-
    นาย    ณรงค์       เจนจบ     คนงาน
-
    นาย    ประสงค์       ปรีสงค์     นักการภารโรง
-
    นาย    ศิริพงษ์       วงษ์สวัสดิ์     นักการภารโรง
-
    นาย    สังวาลย์       ขุนทอง     พนักงานขับรถยนต์
402
    นางสาว    รัตนา       คนตรง     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
129
    นาง    สุพรรณี       เจี้ยงเจริญ     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
113
    นางสาว    พิมพ์กมน       ภคเมธาศิษฐ์     เจ้าหน้าที่พัสดุ
502
    นาย    เทียนชัย       แช่มพราย     ช่างยนต์
410
    นางสาว    สุชีรา       เสียงเพราะ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0
    นางสาว    ปณิตา       ไกรพัฒนพงศ์     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
132
    นางสาว    กรองแก้ว       นุชรักษา     พนักงานพิมพ์ดีด
405
    นาง    วิไลพร       มีพงศ์     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
112
    นางสาว    ดวงนัดดา       กรุณานุวัตร     พนักงานบันทึกข้อมูล
217
    นาง    ดวงพร       จันตา     คนงาน
-
    นาง    สายชล       ขันตรี     คนงาน
506
    นาง    ทองมา       ชื่นเงิน     คนงาน
-
    นาง    มาลัย       หลวงศรีสงคราม     คนงาน
-
    นางสาว    สุนันท์       เสมคำ     คนงาน
-
    นางสาว    กริยา       สุขสกุลณี     คนงาน
-
    นาย    อดิศัย       หลวงศรีสงคราม     คนงาน
-
    นาย    อภินันท์       เต็นเกิดผล     พนักงานขับรถยนต์
402
    นาย    ลำพิน       สุขลา     พนักงานขับรถยนต์
402
    นาย    พรพล       จันทร์ขจร     ช่างกลโรงงาน
410
    นาย    ธวัชชัย       เดชปรารมย์     พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ
708
    นาย    รวี       เจริญวงษา     ช่างอิเลคทรอนิคส์
410
    นางสาว    เปมิกา       ภักตร์คีรี     พนักงานพิมพ์ดีด
406
    นาย    สิทธิชัย       ตุลเตมีย์     ช่างไฟฟ้า
410
    นาง    สำรวย       ห้าวหาญ     พนักงานโรเนียวและจัดทำตำรา
402
    นาย    วินัย       ธาระเพียร     คนงาน
-
    นาย    สยาม       วณิชย์พันธุ์     พนักงานขับรถยนต์
401
    นางสาว    กัลยา       ผิวนวล     คนงาน
-
    นาง    นงลักษณ์       เจียมสกุล     คนงาน
-
    นาง    สมจิตร       เนาวผล     คนงาน
-
    นาง    วันวิสา       เจริญพิทักษ์     คนงาน
-
    นาย    สันติ       ตะเพียนทอง     พนักงานขับรถยนต์
402
    นางสาว    อลิษา       หอมขจร     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
109
    นาย    มานะ       สีนวลอ่อน     พนักงานโรเนียวและจัดทำตำรา
401
 
 
ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail : WEB_EMAIL
Powered by _SCRIPT _VERSION
Best view at size 1024x768 resolution