หน้าหลัก

 

 
 
ค้นหาข้อมูล  
 
 


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขติดต่อ
ภายใน

    นาง    จิราภรณ์       จันทรศิริ     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
102
    นาง    ภาวนา       พงศ์ปริตร     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
107
    นาง    ณิชาพร       กองเสพ     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
117
    นางสาว    เมธินี       โมอ่อน     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
118
    นางสาว    พัชรภรณ์       เขตต์กลาง     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
149
    นาง    อารีรัตน์       ศิริไสยาสน์     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
148
    นาย    อำนวย       ศรีครุฑ     บรรณารักษ์ชำนาญการ
201
    นาย    วิทูรย์       กันเดช     เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
128
    นาง    วรัญญา       พุอ้อย     เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
127
    นาย    คำสัน       น้อยบุดดี     เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
131
    นาย    ประชัย       ปลาทอง     นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
408
    จ่าเอก    พิสิทธิ์       สุขไสว     นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
409
    นางสาว    ณัชชา       สวนสำราญ     พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
202
    นางสาว    จิราภรณ์       วรธงชัย     เจ้าพนักงานธุรการ
136
    นาย    ศราวุธ       จันทร์เพ็ง     เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
241
    นาย    ปรเมศวร์       วุฒิเวชช์     นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
241
    นาย    เกรียงไกร       พระอารักษ์     ช่างไฟฟ้า
248
    นาย    สถาพร       รัตนสากล     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
241
    นาย    เมธา       โสภณสกุลสุข     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
248
    นางสาว    นภาพร       ทองรักษ์     เจ้าพนักงานธุรการ
150
    นางสาว    กุสุมา       เกาะชัย     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
150
    นางสาว    รจนา       เลี้ยงประเสริฐ     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
132
    นางสาว    พิมพ์ลักษณ์       โทนเสนาะ     เจ้าพนักงานธุรการ
137
    นาง    อิสราภรณ์       สมจิตตกุล     นักประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา
128
 
 
ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail : WEB_EMAIL
Powered by _SCRIPT _VERSION
Best view at size 1024x768 resolution