ปรัชญา : วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำทุกคนให้เป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ (พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๒)
HOME : คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541)
 

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า (โดย...งานพัสดุ)
ปีงบประมาณ [2558] [2557] [2556] [2555] [2554] [2553] [2552] [2551]
ลำดับ/No. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน
10
::: กรกฎาคม 2558 :::
9
::: มิถุนายน 2558 :::
8
::: พฤษภาคม 2558 :::
7
::: เมษายน 2558 :::
6
::: มีนาคม 2558 :::
5
::: กุมภาพันธ์ 2558 :::
4
::: มกราคม 2558 :::
3
::: ธันวาคม 2557 :::
2
::: พฤศจิกายน 2557:::
1
::: ตุลาคม 2557:::