ปรัชญา : วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำทุกคนให้เป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ (พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๒)
HOME : คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541)
 

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า (โดย...งานพัสดุ)
ปีงบประมาณ [2563] [2562] [2561]
ลำดับ/No. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน
6
::: มีนาคม 2563 :::
5
::: กุมภาพันธ์ 2563 :::
4
::: มกราคม 2563 :::
3
::: ธันวาคม 2562 :::
2
::: พฤศจิกายน 2562 :::
1
::: ตุลาคม 2562 :::