ค้นหาข้อมูล  
 
 
ส่วนบริการการศึกษา

 


107

นางภาวนา พงษ์ปริตร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนบริการการศึกษา

 

นางณิชาพร กองเสพ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

 

149

ว่าที่ร้อยตรี พริษฐวงศ์ เจียมสุชน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 

137

นางสาวเมธินี โมอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 

149

นางพัชรภรณ์ สาสนะ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

150

นางอารีรัตน์ ศิริไสยาสน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

202

นายอำนวย ศรีครุฑ
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
หัวหน้างานห้องสมุด

 

129

นายวิทูรย์ กันเดช
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

 

128

นางวรัญญา พุอ้อย
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน

 

นายคำสัน น้อยบุดดี
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
หัวหน้างานแนะแนวและประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 


 
 
..................................................................................................................................................................................
Home     About us     News     Knowledge     Contact us     Admin
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail :

Best view at size 1024x768 resolution