ค้นหาข้อมูล  
 
 
บุคลากรกลุ่มบริการการศึกษา
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ว่าที่ร้อยตรี สุทิน โคตรทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม)
นางสาวสุชีรา เสียงเพราะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทะเบียนและวัดผล  
นางณิชาพร กองเสพ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล)
นางสาวเมธินี โมอ่อน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางอารีรัตน์ ศิริไสยาสน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิราภรณ์ วรธงชัย เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภาพร ทองรักษ์ เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประวัติ
นางสาวกุสุมา เกาะชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานห้องสมุด  
นายอำนวย ศรีครุฑ บรรณารักษ์ชำนาญการ
(หัวหน้างานห้องสมุด)
นางสาวสุจิตรา หาริกัน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวจริงใจ คนเที่ยง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
งานโสตทัศนูปกรณ์  
นายวิทูรย์ กันเดช เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
(หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์)
นางสาววรัญญา ศิริเอก เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นายปราการ โทนเสนาะ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา  
นายคำสัน น้อยบุดดี เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
(หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา)
นางอิสราภรณ์ สมจิตตสกุล นักประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
นางสาวชานิณี บัวทอง นักประชาสัมพันธ์
งานพิธีการและสารนิเทศ  
นางพัชรภรณ์ สาสนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้างานพิธีการและสารนิเทศ)
นางสาวอจิรภา สุรัตนโสภณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


   
..................................................................................................................................................................................
Home     About us     News     Knowledge     Contact us     Admin
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail :

Best view at size 1024x768 resolution