ค้นหาข้อมูล  
 
 

  

ประกันคุณภาพการศึกษา
หัวข้อข่าว : หน้าที่และความรับผิดชอบ

ศุกร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552

รายละเอียดข่าว :
 จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ พัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา แบะสอดคล้องกับความต้องการด้านพาณิ
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกสถาบัน และสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 
                    
( ตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๔๗๘/๒๕๕๔
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ )
 
มศ.
519,520,521,522,523

 หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา  กลุ่มมาตรฐานการศึกษา (ส่วนกลาง)
    d_edustd@mmtc.ac.th    edustd@mmtc.ac.th

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ...
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063
อีเมล์ :::
Webmaster(no-copy-please)@(no-copy-please)mmtc.ac.th

เข้าชม : 4701


ประกันคุณภาพการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      หน้าที่และความรับผิดชอบ 4 / ธ.ค. / 2552
      การประกันคุณภาพการศึกษา 13 / มี.ค. / 2552


 
 
..................................................................................................................................................................................
Home     About us     News     Knowledge     Contact us     Admin
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail :

Best view at size 1024x768 resolution