ปรัชญา : วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำทุกคนให้เป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ (พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๒)
HOME : คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541)

 

  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

* เอกสารในเว็บเพจนี้ สามารถเปิดอ่านหรือพิมพ์ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader

** ปรับปรุงล่าสุด : 27 พ.ค. 55


หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Nautical Science
STCW: Navigation on operation & management level
ชื่อเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด
::: IMO Model Course 7.01 มาใหม่ ::: ม.ค. 55
::: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบับรอเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา : 4 พ.ค. 55 ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 1 : คำอธิบายรายวิชา ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 2 : แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 3 : การวิพากษ์หลักสูตร (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555) ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 4 : ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 5 : ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ กับ IMO Model Course ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 6 : การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล/การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 7 : ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการให้ปริญญาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ::: พ.ค. 55
::: ดาวน์โหลดหลักสูตรนี้ทั้งเล่ม มาใหม่ ::: พ.ค. 55

หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)
ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Marine Engineering
STCW: Engineer on operation & management level
ชื่อเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด
::: IMO Model Course 7.02 ::: ม.ค. 55
::: IMO Model Course 7.04 ::: ม.ค. 55
::: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบับรอเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา : 4 พ.ค. 55 ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 1 : คำอธิบายรายวิชา ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 2 : แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 3 : การวิพากษ์หลักสูตร (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555) ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 4 : ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 5 : ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ กับ IMO Model Course ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 6 : การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล/การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก หมายเลข 7 : ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการให้ปริญญาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ::: พ.ค. 55
::: ดาวน์โหลดหลักสูตรนี้ทั้งเล่ม มาใหม่ ::: พ.ค. 55

หลักสูตร ทล.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ)
ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology (Marine Technology)
STCW: Engineer on operation & management level
ชื่อเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด
::: IMO Model Course 7.02 ::: ม.ค. 55
::: IMO Model Course 7.04 ::: ม.ค. 55
::: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (5 ปี) หลักสูตร พ.ศ. 2555 ฉบับรอเสนอ สอศ. : 8 พ.ค. 55 ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก ก : กรอบมาตรฐานหลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2551 ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก ข : กรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก ค : โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ พุทธศักราช 2555 และโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ต่อเนื่อง) พุทธศักราช 2555 ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก ง : แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ และแผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก จ : การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ::: พ.ค. 55
::: ภาคผนวก ฉ : ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กับ Function IMO ::: พ.ค. 55
::: ดาวน์โหลดหลักสูตรนี้ทั้งเล่ม มาใหม่ ::: พ.ค. 55

หลักสูตร ปก.ดร. (ฝ่ายเดินเรือ)
ภาษาไทย: หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
STCW: Certification of Officer in Charge of a Navigational Watch on Ships of 500 gross tonnage or more
ชื่อเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด

หลักสูตร ปก.ชก. (ฝ่ายช่างกลเรือ)
ภาษาไทย: หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
STCW: Certification of Officer in Charge of Engineer on Watch 750 kW or more
ชื่อเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด
::: IMO Model Course 7.04 ::: ม.ค. 55