ปรัชญา : วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำทุกคนให้เป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ (พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๒)
HOME : คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541)

 

  แบบฟอร์มต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
 
*** (ขออภัย อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามระบบ ISO9001:2015 คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ค. 61) ***
* แบบฟอร์มส่วนใหญ่ในเว็บเพจนี้ สามารถเปิดอ่านหรือพิมพ์ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
หากต้องการไฟล์แบบฟอร์มที่สามารถแก้ไขได้ กรุณาแจ้งชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการมาที่ E-Mail : webmaster @ mmtc.ac.th

** ปรับปรุงล่าสุด : 31 ม.ค. 61