.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::. - สมัครสมาชิก

ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ขอให้ท่านแก้ไข โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากปุ่ม "แก้ไขข้อมูลสมาชิก"

1. “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ให้บริการรับ และส่งอีเมล์ ผ่านทางเวปและระบบออนไลน์ของ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” แก่สมาชิกทุกท่าน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางสมาชิกต้องจัดหาอุปกรณ์ในการติดต่อเข้า ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าบริการ โทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเอง ชื่อติดต่อบริการ ( login name) ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องมีความยาว ระหว่าง 6-18 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะตัวอักษร a-z, 0-9, -, _ ไม่เว้นช่องว่าง

2. ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถใช้บริการ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศต่างๆ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ถือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ การติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของท่านเอง ในการรักษาชื่อติดต่อบริการ ( login name) และรหัสผ่าน ( password) ให้ปลอดภัย ไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

3. “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น ห้ามใช้ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทั้งการแอบอ้าง หรือขายบริการต่อ (resale) หากท่านทำความเสียหาย ให้กับผู้อื่น ทาง “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายในทุกกรณี

4. สมาชิก “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดและสร้างความเสียหาย ให้กับผู้อื่นในทุกกรณี “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น

5. ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการใช้เว็บ

6. “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ไม่รับประกันความเสียหายของจดหมายที่เกิดจากการใช้บริการของ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ซึ่งอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” อาจขัดข้องโดยเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อีกทั้ง “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ไม่รับรองความปลอดภัยในการใช้เว็บ เพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ดีระบบที่ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” นำมาให้บริการกับท่านเป็นระบบ ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งในภาวะการทำงานปกติจะไม่เกิด ความเสียหายใดๆ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง หรือภาพวิดีโอต่างๆ ที่พ่วงท้ายมากับจดหมาย “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” เป็นทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพวิดีโอเหล่านั้น ห้ามมิให้สมาชิกนำ ไปเผยแพร่ใน รูปแบบใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้มีผลบังคับรวมไปถึงโลโก้ เครื่องหมายการค้าชื่อสินค้า และบริการต่างๆ ของ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ด้วย

7. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” จะแจ้งให้ท่านทราบ โดยจะประกาศ ข้อตกลงใหม่ขึ้นหน้าจอ เพื่อให้ท่านรับทราบ และท่านจะใช้บริการของ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ต่อไปได้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงใหม่ของ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” โดยการกดปุ่ม " ยอมรับ" หาก “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” พบว่าสมาชิก ของ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ละเมิดข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ “.:: กระดานสนทนา-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ::.” ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
cron