ปรัชญา : วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำทุกคนให้เป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ (พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๒)
HOME : คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541)
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีสำหรับอ่านเอกสารได้ที่นี่

 


 

รับผิดชอบงานธุรการ ด้านงานสารบรรณ (รับ ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ เก็บ ค้น พิมพ์หนังสือราชการ จัดทำโรเนียว/ถ่ายเอกสารเอกสารการเรียนการสอน ข้อสอบวิชาต่าง ๆ , นำเสนอหนังสือ บันทึกความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อผู้อำนวยการศูนย์, ประสานงานทั่วไป, รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่และพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้จากการจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี)
รับผิดชอบงานพัสดุ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ การรับจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลเก็บ บำรุงรักษาพัสดุ การจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ ตลอดถึงการจำหน่ายพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานโรงงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย และงานยานพาหนะ
งานพยาบาล ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยของนักเรียน และเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแล และบริหารงานหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลในเรือ
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เช่น ชี้แจง ตอบคำถาม จัดทำ เผยแพร่ข้อมูลและทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ ทั้งทางด้านโทรศัพท์ เอกสาร หนังสือ การประสานงาน จัดกิจกรรม นิทรรศการ และทางศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของศูนย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     แบ่งออกเป็น

งานธุรการ
งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
งานพัสดุ
งานพยาบาล
งานการเจ้าหน้าที่และพัฒนาบุคลากร
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

( ตามคำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 135/2546
เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายบริการการศึกษาเป็นการภายใน
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 )บท.

0


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานการเงิน
  d_adminis@mmtc.ac.th   h_finance@mmtc.ac.th
หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานพัสดุ
  h_ adminis@mmtc.ac.th   h_store@mmtc.ac.th