กำหนดการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 พิธีไหว้ครูและประดับเม็ดดุมนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ใหม่ 

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883) ใหม่ 

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี