กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศรายชื่อนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยภายในหอพักศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ใหม่ 

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883) ใหม่ 

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี