ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัคร นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558 1-30 เมษายน 2558


ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558 

ประกาศงานกิจการนักเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความจำนงในการเข้าพักในหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558


ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883)

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี