ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัคร นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558 1-30 เมษายน 2558


ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ใหม่ 

กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต พร้อมรายชื่อบัณฑิต
ที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
 ใหม่
 

ประกาศ กรมเจ้าท่า เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง

คำสั่งงานกิจการนักเรียน เรื่อง การเข้าแถว 07.45 น. ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557


ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883)

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี