กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ก.ค. 58 ใหม่ 

ประกาศสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการปรับบุคลิกภาพนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ใหม่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ใหม่ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสุดท้าย) ใหม่ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558 

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558 

ประกาศงานกิจการนักเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความจำนงในการเข้าพักในหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558


ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883)

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี