เฉลิมพระชนมายุ87 พรรษา


คำสั่งงานกิจการนักเรียน เรื่อง การเข้าแถว 07.45 น. ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 ใหม่


ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการรายงานตัวกลับและการประเมินผลการฝึกภาคทะเลกับเรือสินค้าของ นดร. ชั้นปีที่ 5 กลุ่มวิชาการเดินเรือ 

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี